Balıkesir Municipality Building - Project Description :


Kent; fiziksel çevre, doğal çevre, kentli-kent ilişkisi, kentlinin günlük aktiviteleri ile şekillendiği bir bütündür. Bu bütünlüğün içinde kentin fiziksel yapısı, kentin sosyal yaşantısını şekillendirdiği gibi, sosyal yaşantı da fiziksel yapının dönüşümünde ve gelişiminde etkilidir. Bu gelişimde  doğal çevre ile kentli alışkanlıkları ilişkisi de önemlidir.  Bu çok katmanlı yapıdan  oluşan  kent, yeni ihtiyaçlar yaratarak kentin hareketli-döngüsel  yapısının sürekliliğini sağlar.

Lefebvre ‘Kent Hakkı Manifestosu’nda  kentin, kent toplumuna ve bu toplumun gündelik hayatına hizmet etmesi gerektiğini savunur. ‘Kent yaşamını niteleyen toplumsallık  dikkate alınmalı, bu hak hümanizma ve demokrasinin koşulu olmalıdır’ der.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası için verilen proje alanı yeni gelişim bölgesi ile mevcut kentin arakesitinde yer almaktadır. Alanın fiziksel büyüklüğü ve  niteliği yeni dokunun oluşumunda önemli bir girdi olcaktır. Dolayısı ile projenin kent toplumuna hizmet etmesi ve gündelik hayat içinde yer alması projemizin ana fikrini oluşturmuştur.

Projeye başlarken üç  sorunsalı irdeleyerek tasarım yaklaşımımızı oluşturduk.

· Birincisi bu alanın ve yapının  yakın çevresinde oluşacak yeni kent ile mevcut kent arasında oluşturacağı ara kesitin tanımlanması

· İkincisi alanın ve yapının yakın çevre ile kuracağı ilişki

· Üçüncüsü ise alanın kendi iç sorunlarının ihtiyaca göre tanımlandırılması

 

Konuya bu üç soruna cevap vermek ve bu cevapları birbirleriyle ilişkilendirerek başlamayı doğru buluyoruz. Bu sorunları anlamlandırdığımızda günümüzün yerel yönetim yapıları, kendi yarattıkları ve parçası oldukları kentsel mekân ile ilişki içinde, kolay ulaşılan, sahiplenilerek kullanılan fiziksel ortamlar oldukları kadar kent mekânındaki fiziksel varoluşlarıyla da yerel yönetim - kentli ilişkisi adına soyut düzlemde anlamlar barındıran bir bütün olabileceklerdir.

Project Details :


Date : 07.07.2016

Title : Balıkesir Municipality Building

Client : Balıkesir Municipality

Location : Balıkesir

Area : 39320 m²

Status : 2nd Mention Prize

Scroll to Top